Obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu:

TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o.
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I.,
oddiel Sro, vložka 37292/B
so sídlom: Grösslingova 59, 811 09 Bratislava
IČO: 35 951 591, DIČ: 2022047082, IČ DPH: SK2022047082 (§4) - predávajúci je platiteľom DPH,
zastúpená Tiborom Schätzelom, konateľom
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2000953425/8300 vedeným vo Fio banke, a.s.
IBAN: SK6083300000002000953433
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Kontakty:

· Vymedzený čas pre komunikáciu so zákazníkmi: pracovné dni 7:30 - 15:00 hod.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán (nás ako predávajúceho a Vás ako kupujúceho), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami. Kúpna zmluva je uzatvorená na diaľku prostredníctvom internetovej objednávky, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty. Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru cez náš internetový obchod umiestnený na stránke eshop.tierraverde.sk.

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ (§2 pís. a) Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy (§ 52 až 54 Občianskeho zákonníka) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 Obchodného zákonníka), zamestnania alebo povolania.) alebo obchodník.

Pokiaľ ako obchodník so sídlom mimo územia Slovenskej republiky máte nárok na odpočet DPH, ste povinný nám zaslať kópiu platného potvrdenia o pridelení registračného čísla platiteľa DPH na adresu obchod@tierraverde.sk.

Pre spotrebiteľov s bydliskom a obchodníkov so sídlom v Českej republike je určený eshop.tierraverde.cz .

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Odoslaním svojej objednávky potvrdzujete, že ste sa so všeobecnými obchodnými podmienkami zoznámili a v tomto znení ich akceptujete. Všeobecné obchodné podmienky k takto potvrdenej objednávke môžu byť zmenené len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

Ak sa ktorékoľvek ustanovenie kúpnej zmluvy stane neplatným, nepovedie táto zmena k neplatnosti alebo neúčinnosti ostatných ustanovení. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Každá zo zmluvných strán súhlasí s tým, že urobí všetko pre prijatie iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zamýšľanému zmyslu a rozsahu pôvodného ustanovenia.

III. OBJEDNÁVKA A SPÔSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má právo nakupovať v našom internetovom obchode:

a) bez registrácie formou jednorazového objednávkového formulára

b) po predchádzajúcej registrácii a prihlásením užívateľským menom a heslom formou zjednodušenej objednávky bez nutnosti opakovaného zadávania zákazníckych údajov.

Registrovaného zákazníka môžeme zaradiť do zákazníckej skupiny s výhodnejším cenníkom a ďalšími možnosťami podpory predaja. O zaradení do zákazníckej skupiny s uvedenými výhodami budeme zákazníka informovať prostredníctvom e-mailu.

Kupujúcim v našom internetovom obchode je každý zákazník, ktorý potvrdí objednávku tovaru prostredníctvom elektronického formulára dostupného v našom e-shope. Pre zákazníkov s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky je momentom potvrdenia objednávky zo strany zákazníka uzavretá kúpna zmluva, ktorá je záväzná pre obe zmluvné strany. O uzavretí kúpnej zmluvy Vám pošleme potvrdzujúci e-mail.

So zahraničnými zákazníkmi s doručovacou adresou mimo územia SR je kúpna zmluva uzatvorená momentom potvrdenia podmienok, vrátane ceny dopravy, druhou stranou prostredníctvom e-mailu.

Vaša objednávka bude u nás archivovaná za účelom plnenia povinností z nej vyplývajúcich po dobu 5 rokov a nebude prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Odoslanie objednávky (príp. Registrácia) je podmienené potvrdením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov objednávateľa. Registrovaný zákazník môže kedykoľvek svoju registráciu zrušiť zaslaním požiadavky na e-mail obchod@tierraverde.sk.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia povinností oboma zmluvnými stranami z nej vyplývajúcich.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Predajné ceny jednotlivých výrobkov uvedených na stránkach nášho internetového obchodu sú aktuálne a platné. Všetky predajné ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Predajná cena tovaru na stránkach nášho internetového obchodu nezahŕňa náklady na dodanie, dobierkové, prípadne iný poplatok, ktorý môže byť do celkovej ceny započítaný. Konečná cena vrátane nákladov, ktorú ste povinní uhradiť, Vám bude zrekapitulovaná ešte pred záväzným odoslaním objednávky. Faktúra (daňový doklad o kúpe tovaru) Vám bude zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, prípadne priložená k zásielke. Faktúra zároveň slúži aj ako záručný list a v niektorých prípadoch ako dodací list. Potvrdením obchodných podmienok súhlasíte s elektronickým zasielaním faktúr a daňových dokladov.

Zvýhodnené ceny tovaru sú vždy zreteľne označené. Platnosť zvýhodnenej ceny tovaru trvá počas trvania doby uvedenej pri tejto cene alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Záväzná cena objednávaného tovaru je cena uvedená v objednávke po vložení do košíka.

Kúpnu cenu môžete uhradiť nasledovnými spôsobmi

- zálohová faktúra je v prílohe e-mailu s potvrdením o prijatí objednávky

- v prípade, že nebude zálohová faktúra uhradená do 7 dní odo dňa zaslania potvrdenia o prijatí objednávky na Váš e-mail, bude tento krok chápaný ako jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluvy a objednávka bude stornovaná

V. DODACIE PODMIENKY, POŠTOVNÉ A INÉ POPLATKY

Objednaný tovar, ktorý je v našom internetovom obchode označený ako dostupný, Vám bude doručený prostredníctvom dopravcu na dodaciu adresu v rámci Slovenskej republiky v termíne najneskôr do 14 dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky . Zásielky do zahraničia budú doručené na základe individuálnej dohody.

Robíme všetko pre to, aby sme objednávky prijaté v pracovný deň do 12:00 hod. expedovali do 3 pracovných dní. Akonáhle je tovar od nás expedovaný, zašleme Vám notifikačný e-mail. Výnimočne môže byť lehota na vychystanie dlhšia, o tejto skutočnosti Vás budeme prípadne informovať.

Bežná doba doručenia zásielok, ktoré odovzdáme dopravcovi, je 1 až 2 pracovné dni. Za prípadné predĺženie dodacej lehoty už zodpovedá dopravca.

Objednaný tovar bude vydaný ktorejkoľvek osobe, ktorá sa nachádza na Vami určenej dodacej adrese. Takto vydaný tovar sa považuje za riadne doručený.

V prípade, že Vy ani Vami poverená osoba neprevezmete tovar riadne a včas alebo tovar odmietnete prevziať a bude nám vrátený späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu nákladov spojených s doručovaním tovaru. Zásielku opätovne doručíme len po vzájomnej dohode.

Vlastnícke právo k tovaru kupujúci nadobudne až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

K predajnej cene tovaru uvedeného v našom internetovom obchode sa pripočítava poštovné podľa spôsobu doručenia a adresy pre doručenie.

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok v rámci SR:

Ceny za balenie a dopravu sú uvedené v objednávkovom formulári alebo v online formulári, tiež na webovej stránke, a kupujúci je s nimi preto oboznámený pred konečným odoslaním objednávky.

Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci (alebo ním poverená osoba) povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu môže kupujúci zásielku od dopravcu neprevziať.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ako spotrebiteľ ste oprávnený odstúpiť od tejto zmluvybez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

O svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy nás prosím informujte e-mailom na adrese reklamacie@tierraverde.sk Pre dodržanie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia.

Tovar spolu so sprievodným listom nám potom musí byť doručený do 14 dní odo dňa oznámenia na adresu: TIERRA VERDE s.r.o., Nové Centrum 1505, 900 41 Rovinka

Vyhradzujeme si právo neprevziať tovar, ktorý nám zašlete späť na dobierku.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, pokiaľ ste zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Po doručení tovaru späť k nám bude vystavený opravný daňový doklad (dobropis), ktorý Vám bude zaslaný e-mailom, a ktorý je potrebné potvrdiť a doručiť späť k nám. Peniaze Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia potvrdeného dobropisu bezhotovostne na účet, ktorý ste uviedli v dobropise, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci (vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktoré vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť prostredníctvom pošty) s výnimkou nákladov na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu oprávnenej reklamácie (pozri Reklamačný poriadok.

Od kúpnej zmluvy nemôžete odstúpiť v prípade, že sa jedná o:

· tovar, ktorý nie je vhodné vrátiť z hygienických dôvodov

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

VII. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY A REKLAMÁCIA TOVARU

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok.

VIII. ZBER, SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci prehlasuje, že v zmysle § 9 ods. 1 a § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), súhlasí, aby predávajúci spracovával a uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Získanie a spracovanie osobných údajov potrebných pre výkon zmluvy je realizované na základe Kapitoly I, článku 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa iného miesta pre doručenie zásielky, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, číslo telefónu / mobilu, príp. meno firmy (ďalej len "osobné údaje"). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a v súlade s účelom dohodnutým v kúpnej zmluve. Osobné údaje nevyhnutné na splnenie zmluvy budeme spracovávať po dobu odbavenia Vašej objednávky a ďalej potom ešte po dobu ďalších 10 rokov, pretože nám to prikazujú zákony SR (napríklad: Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve, ai.

Spracovanie osobných údajov získaných na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov je realizované na základe Kapitoly I, článku 6, ods. 1, písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679. Môže ísť o tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, číslo telefónu / mobilu a IP adresa. IP adresa sa získava ako preukazný materiál pre udelenie súhlasu. V prípade registrácie užívateľského účtu sa bude jednať aj o údaje rovnaké ako sú údaje potrebné pre výkon zmluvy (viď vyššie). Osobné údaje na základe súhlasu budeme spracovávať maximálne po dobu 3 rokov od dátumu udelenia súhlasu. Užívateľ môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Našimi spracovateľmi sú napríklad dopravné spoločnosti (DPD, PPL, ...), e-shopová platforma BizBox, účtovná spoločnosť Pohoda a ďalšie. Spracovateľom sú odovzdávané len tie informácie, ktoré potrebujú na splnenie svojej úlohy.

Práva kupujúceho a všetkých subjektov, ktoré poskytli svoje osobné údaje TIERRA VERDE s.r.o. sú upravené v Kapitole III. Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679. Medzi tieto práva patrí napríklad "Právo subjektu údajov na prístup k osobným údajom" (článok 15). Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie v prípade, že sa jedná o opakovanú žiadosť v danom roku. Ďalej sa jedná o "Právo na výmaz“ ("právo byť zabudnutý ") - článok 17. Toto právo však nie je absolútne, osobné údaje je možné zmazať len vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho koncové zariadenie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré vo vašom zariadení ukladajú informácie o vašej návšteve. Tieto súbory sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých elektronických obchodov a nefungoval by bez nich napr. nákupný košík či prihlásenie. Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Predávajúci a kupujúci potvrdzujú, že kupujúci od predávajúceho obdržal pred získaním jeho osobných údajov všetky informácie v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a tiež informácie týkajúce sa práv dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

IX. ZASIELANIE NEWSLETTERU

Približne 5x do roka zasielame náš newsletter s informáciami o novinkách pre ekologickú domácnosť. Z odberu newsletteru je možné sa kedykoľvek odhlásiť cez odkaz uvedený na konci správy.

X. ORGÁN DOZORU

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči kupujúcemu (spotrebiteľovi) vykonáva

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32

P. O. Box 5

820 07 Bratislava 27

Telefón: 02/ 58272 172, 02/58272 104
Fax: 02/ 58272 170

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ARS)

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

Podľa § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Platforma ARS: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky bez výhrad prijímate všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v platnom znení uvedenom na stránkach nášho internetového obchodu v deň odoslania záväznej objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na doručenie, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade s platnou legislatívou, a to najmä v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2003 Z.z. o elektronickom obchode a zákonom č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Všetky Vaše podnety a sťažnosti môžete oznámiť osobne alebo písomne ​​na našej doručovacej adrese, prípadne telefonicky alebo formou e-mailu na adrese obchod@tierraverde.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14. 8. 2019.

Výhody registrácie