Obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu:

TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o.
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I.,
oddiel Sro, vložka 37292/B
so sídlom: Grösslingova 59, 811 09 Bratislava
IČO: 35 951 591, DIČ: 2022047082, IČ DPH: SK2022047082 (§4) - predávajúci je platiteľom DPH,

zastúpená Tiborom Schätzelom, konateľom

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2000953425/8300 vedeným vo Fio banke, a.s.
IBAN: SK6083300000002000953433
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Kontakty:

· Vymedzený čas pre komunikáciu so zákazníkmi: pracovné dni 7:30 – 15:00 hod.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán (nás ako predávajúceho a Vás ako kupujúceho), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami. Kúpna zmluva je uzatvorená na diaľku prostredníctvom internetovej objednávky, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty. Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru cez náš internetový obchod umiestnený na stránke tierraverde.sk.

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ (§2 pís. a) Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy (§ 52 až 54 Občianskeho zákonníka) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 Obchodného zákonníka), zamestnania alebo povolania.) alebo obchodník.

Pre spotrebiteľov s bydliskom a obchodníkov so sídlom v Českej republike je určený e-shop tierraverde.cz.

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Odoslaním svojej objednávky potvrdzujete, že ste sa so všeobecnými obchodnými podmienkami zoznámili a v tomto znení ich akceptujete. Všeobecné obchodné podmienky k takto potvrdenej objednávke môžu byť zmenené len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

Ak sa ktorékoľvek ustanovenie kúpnej zmluvy stane neplatným, nepovedie táto zmena k neplatnosti alebo neúčinnosti ostatných ustanovení. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Každá zo zmluvných strán súhlasí s tým, že urobí všetko pre prijatie iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zamýšľanému zmyslu a rozsahu pôvodného ustanovenia.

III. OBJEDNÁVKA A SPÔSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci môže vykonať nákup v našom internetovom obchode:

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená v internetovom obchode je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, vyplní do elektronického objednávkového formulára požadované kontaktné údaje (nie je prihlásený do svojho užívateľského účtu, alebo ak ho nemá zriadený), spôsob doručenia, spôsob platby, potvrdí súhlas a zoznámenie s týmito obchodnými podmienkami. Pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.

Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Ihneď po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom stlačenia tlačidla „ODOSLAŤ ZÁVÄZNÚ OBJEDNÁVKU“, o čom je kupujúci informovaný práve prostredníctvom potvrdenia o prijatí objednávky.

Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok doručiť tovar kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, kupujúcemu vzniká záväzok tovaru prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia povinností oboma zmluvnými stranami z nej vyplývajúcich.

Predávajúci nie je povinný objednávku kupujúceho prijať. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú pre kupujúceho záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku cez e-mail predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v ponuke internetového obchodu. Predajná cena tovaru na stránkach internetového obchodu predávajúceho je vr. DPH, nezahŕňa náklady na dodanie, dobierkové, prípadne iný poplatok, ktorý môže byť do celkovej ceny započítaný. Konečná cena vrátane nákladov, ktorú sú kupujúci povinní uhradiť, bude zrekapitulovaná ešte pred záväzným odoslaním objednávky. Faktúra (daňový doklad o kúpe tovaru) bude kupujúcemu zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, prípadne priložená k zásielke. Faktúra zároveň slúži aj ako záručný list av niektorých prípadoch ako dodací list. Potvrdením obchodných podmienok kupujúci súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr a daňových dokladov.

Zvýhodnené ceny tovaru sú vždy zreteľne označené. Platnosť zvýhodnenej ceny tovaru trvá počas trvania doby uvedenej pri tejto cene alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Záväzná cena objednávaného tovaru je cena uvedená v objednávke po vložení do košíka.

V prípade, že došlo k zjavnej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

Kúpnu cenu môžete uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

   1. zálohovou platbou / prevodom na účet predávajúceho

   2. dobierkou

   3. prostredníctvom platobnej brány

   4. bankovým prevodom

   5. faktúru s odloženou splatnosťou je potrebné uhradiť na účet predávajúceho bankovým prevodom do termínu splatnosti uvedeného na faktúre

Predávajúci si vyhradzuje právo sprístupniť kupujúcemu niektoré formy platby za tovar podľa formy, rozsahu a kvality vzájomnej spolupráce s kupujúcim.

V. DODACIE PODMIENKY, POŠTOVNÉ A INÉ POPLATKY

Objednaný tovar, ktorý je internetovom obchode označený ako dostupný, bude kupujúcemu doručený prostredníctvom dopravcu na dodaciu adresu v rámci Slovenskej republiky v termíne najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Robíme všetko pre to, aby sme objednávky obdržané v pracovný deň do 12:00 hodín expedovali do 3 pracovných dní. Akonáhle je tovar od nás expedovaný, zašleme Vám notifikačný e-mail. Výnimočne môže byť lehota na vychystanie dlhšia, o tejto skutočnosti Vás budeme prípadne informovať. Obvyklá doba doručenia zásielok, ktoré odovzdáme dopravcovi, je 1 až 2 pracovné dni.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Objednaný tovar tak bude vydaný ktorejkoľvek osobe zdržiavajúcej sa na kupujúcom určenej dodacej adrese. Takto vydaný tovar sa považuje za riadne doručený.

V prípade, že kupujúci ani ním poverená osoba neprevezme tovar riadne a včas alebo tovar odmietnete prevziať a bude nám vrátený späť, mám predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu nákladov spojených s doručovaním tovaru. Zásielku predávajúci opätovne doručí len po vzájomnej dohode.

Vlastnícke právo k tovaru kupujúci nadobudne až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

K predajnej cene tovaru uvedeného v našom internetovom obchode sa pripočítava poštovné podľa spôsobu doručenia a adresy pre doručenie.

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok v rámci SR:

Ceny balného a dopravy sú uvedené v objednávacom lístku, resp. internetovom formulári, rovnako na internetových stránkach a kupujúci je teda s nimi oboznámený pred konečným odoslaním objednávky.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci (či ním poverená osoba) povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci, ktorý je registrovaný v našom e-shope, odstupuje od kúpnej zmluvy prostredníctvom prihlásenia do svojho účtu. V záložke MOJE OBJEDNÁVKY vyberie objednávku, potom použije tlačidlo REKLAMOVAŤ a vyplní požadované polia. Predávajúci obratom kupujúcemu prijatie formulára potvrdí. Pre dodržanie lehoty je rozhodujúci dátum preukázateľného odoslania oznámenia.

Kupujúci, ktorý nie je registrovaný v našom e-shope, môže na odstúpenie od kúpnej zmluvy využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú adresu reklamacie@tierraverde.sk alebo na doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára. Pre dodržanie lehoty je rozhodujúci dátum preukázateľného odoslania oznámenia.

Tovar spolu so sprievodným listom musí byť vrátený do 14 dní odo dňa oznámenia na adresu: TIERRA VERDE s.r.o., Vintrovna 482/5D, 664 41 Popôvky, Česká republika. Predávajúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ktorý kupujúci zašle späť na dobierku.

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, pokiaľ kupujúci zvolil iný druh doručenia, než je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka (v takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru).

Po doručení tovaru späť predávajúcemu bude vystavený opravný daňový doklad (dobropis), ktorý bude kupujúcemu zaslaný e-mailom a ktorý je potrebné potvrdiť a doručiť späť predávajúcemu. Peniaze budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia potvrdeného dobropisu bezhotovostne na účet, ktorý kupujúci uviedol, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov a zároveň najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci (vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktoré vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty) s výnimkou nákladov na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu oprávnenej reklamácie (viz Reklamačný poriadok).

Od kúpnej zmluvy nemôže kupujúci odstúpiť v prípadoch uvedených v Občianskem zákonníku, najmä ide o prípady:

Ak ide o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba ak kupujúci spotrebiteľ dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

VII. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA CHYBY A REKLAMÁCIA TOVARU

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, akosti a prevedení, ako je dohodnuté v kúpnej zmluve. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných na účel viditeľný z kúpnej zmluvy; inak na účel obvyklý.

Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vybavenia reklamácie) sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a týmito obchodnými podmienkami, resp. Reklamačným poriadkom.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť práva z titulu záruky za akosť, teda uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u zakúpeného tovaru v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Pri spotrebnom tovare však je v prípade, ak nie je na tovare uvedený dátum spotreby. Ak dátum spotreby uvedený je lehota sa skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok.

VIII. ZBER, SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci prehlasuje, že v zmysle § 9 ods. 1 a § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), súhlasí, aby predávajúci spracovával a uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Získanie a spracovanie osobných údajov potrebných pre výkon zmluvy je realizované na základe Kapitoly I, článku 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa iného miesta pre doručenie zásielky, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, číslo telefónu / mobilu, príp. meno firmy (ďalej len "osobné údaje"). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a v súlade s účelom dohodnutým v kúpnej zmluve. Osobné údaje nevyhnutné na splnenie zmluvy budeme spracovávať po dobu odbavenia Vašej objednávky a ďalej potom ešte po dobu ďalších 10 rokov, pretože nám to prikazujú zákony SR (napríklad: Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve, ai.

Spracovanie osobných údajov získaných na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov je realizované na základe Kapitoly I, článku 6, ods. 1, písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679. Môže ísť o tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, číslo telefónu / mobilu a IP adresa. IP adresa sa získava ako preukazný materiál pre udelenie súhlasu. V prípade registrácie užívateľského účtu sa bude jednať aj o údaje rovnaké ako sú údaje potrebné pre výkon zmluvy (viď vyššie). Osobné údaje na základe súhlasu budeme spracovávať maximálne po dobu 3 rokov od dátumu udelenia súhlasu. Užívateľ môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Našimi spracovateľmi sú napríklad dopravné spoločnosti (DPD, PPL, ...), e-shopová platforma BizBox, účtovná spoločnosť Pohoda a ďalšie. Spracovateľom sú odovzdávané len tie informácie, ktoré potrebujú na splnenie svojej úlohy.

Práva kupujúceho a všetkých subjektov, ktoré poskytli svoje osobné údaje TIERRA VERDE s.r.o. sú upravené v Kapitole III. Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679. Medzi tieto práva patrí napríklad "Právo subjektu údajov na prístup k osobným údajom" (článok 15). Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie v prípade, že sa jedná o opakovanú žiadosť v danom roku. Ďalej sa jedná o "Právo na výmaz“ ("právo byť zabudnutý ") - článok 17. Toto právo však nie je absolútne, osobné údaje je možné zmazať len vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho koncové zariadenie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré vo vašom zariadení ukladajú informácie o vašej návšteve. Tieto súbory sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých elektronických obchodov a nefungoval by bez nich napr. nákupný košík či prihlásenie. Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Predávajúci a kupujúci potvrdzujú, že kupujúci od predávajúceho obdržal pred získaním jeho osobných údajov všetky informácie v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a tiež informácie týkajúce sa práv dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

IX. ZASIELANIE NEWSLETTERU

Približne raz mesačne môže zasielať predávajúci svoj newsletter s informáciami o svojom tovare a novinkách pre ekologickú domácnosť. Z odberu newslettera je možné sa kedykoľvek cez odkaz uvedený na konci správy odhlásiť. V súvislosti so zasielam newsletterov je predávajúci oprávnený spracovať na základe súhlasu kupujúceho jeho osobné údaje kupujúceho, ktoré za týmto účelom poskytne či inak sprístupní predávajúcemu, a to za podmienok podľa predchádzajúceho článku. Aby predávajúci mohol vylepšovať a prispôsobovať obsah newslettera individuálnym potrebám jednotlivých adresátov, tak je oprávnený spracovávať aj údaje o ich správaní pri čítaní jednotlivých správ, ktoré im zasiela ako napr. čas otvorenia správy, údaje o zariadení použitom na čítanie správ (najmä operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia), IP adresu a ďalšie technické parametre.

X. ORGÁN DOZORU

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči kupujúcemu (spotrebiteľovi) vykonáva

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
P. O. Box 5
820 07 Bratislava 27

Telefón: 02/ 58272 172, 02/58272 104
Fax: 02/ 58272 170

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ARS)

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

Podľa § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Platforma ARS: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky bez výhrad prijímate všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v platnom znení uvedenom na stránkach nášho internetového obchodu v deň odoslania záväznej objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na doručenie, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade s platnou legislatívou, a to najmä v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2003 Z.z. o elektronickom obchode a zákonom č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Všetky Vaše podnety a sťažnosti môžete oznámiť osobne alebo písomne ​​na našej doručovacej adrese, prípadne telefonicky alebo formou e-mailu na adrese info@tierraverde.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 22. 5. 2024.

Výhody registrácie