Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o.
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka 37292/B
so sídlom: Grösslingova 59, 811 09 Bratislava
IČO: 35 951 591
DIČ: 2022047082,
IČ DPH: SK2022047082 - predávajúci je platiteľom DPH,
zastúpená Tiborom Schätzelom, konateľom
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Pri odoslaní jednorazového objednávkového formulára alebo pri registrácii je potrebné poskytnúť nasledovné osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia, doručenia a spracovania Vašej objednávky (najmä spracovanie objednávky, potvrdenie objednávky, uzatvorenie kúpnej zmluvy, vystavenie dokladu na zaplatenie kúpnej ceny, dodanie tovaru, evidencia objednávok pre administratívne účely a archivácia objednávok).

Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť a aktualizovať prostredníctvom e-mailu na adrese: obchod@tierraverde.sk, alebo v prípade, že ste v našom internetovom obchode zaregistrovaný, aj po prihlásení sa, a to v sekcii „Môj účet“, podsekcii „Skontrolovať osobné údaje“. O zrušenie registrácie môžete požiadať kedykoľvek prostredníctvom e-mailu na adrese: obchod@tierraverde.sk.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, ani neposkytujeme iným subjektom a tretím osobám s výnimkou poskytnutia osobných údajov tretej osobe (najmä prepravným spoločnostiam) za účelom vybavenia objednávky a splnenia našich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Osobné údaje chránime pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Nezodpovedáme iba za zneužitie osobných údajov treťou osobnou, ktorá sa k databáze osobných údajov dostala bez oprávnenia.

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom informovania Vás ako nášho zákazníka na základe Vášho súhlasu. Pri odoslaní jednorazovej objednávky, pri registrácii alebo neskôr v nastavení účtu po prihlásení si môžete vybrať, či chcete dostávať pravidelné informácie o našej ponuke tovaru, akciách a službách. Zasielanie a dostávanie informácií e-mailom, príp. telefonicky môžete kedykoľvek odvolať, a to po prihlásení sa do Vášho účtu v sekcii „Môj účet“, v podsekcii „Skontrolovať osobné údaje“, alebo na adrese: obchod@tierraverde.sk.

Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov máte právo na základe písomnej žiadosti od nás vyžadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú spracúvané Vaše osobné údaje; vo všeobecne zrozumiteľnej forme: informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje na spracúvanie; zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu a namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Výhody registrácie