Reklamačný poriadok

Preambula

Reklamačný poriadok upresňuje postup zákazníka a spoločnosti TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o. v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o. o zachovanie vysokej kvality ponúkaných výrobkov a tovaru, vznikne na strane zákazníka (konečného spotrebiteľa alebo obchodníka) oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady predávaných výrobkov a tovaru.

Všetky reklamácie, vrátane neoprávnených, sa snažíme riešiť k spokojnosti všetkých zúčastnených.

Článok I

Prevencia

1. Pri zadávaní objednávky tovaru je nutné, aby ste si pred odoslaním objednávky skontrolovali zvolený druh a veľkosť balenia. Predídeme tak neskoršiemu riešeniu dodávky pôvodne nechceného tovaru alebo balenia.

2. Pri používaní výrobkov TIERRA VERDE je nutné, aby ste venovali dostatočnú pozornosť odporúčanému používaniu, ktoré je uvedené na obale výrobku, v príbalových letákoch alebo na našich webových stránkach. V prípade nejasností ohľadom použitia výrobku nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu obchod@tierraverde.sk alebo telefonicky na čísle 0911 919 683. Predídeme tak Vašej nespokojnosti s účinnosťou výrobkov.

Článok II

Základné podmienky reklamácie

1. Ak sa vyskytne v záručnej dobe u zakúpených výrobkov a tovaru vada, máte právo túto vadu reklamovať.

2. Vadou sa rozumie nezhoda medzi objednávkou, faktúrou a/alebo dodanými výrobkami a tovarom, poškodený balík alebo tovar v ňom.

3. Za vadu nemožno považovať:

· vizuálne alebo čuchové vnemy nepríjemné pre zákazníka

· zmeny vyplývajúce z prírodného charakteru použitých surovín

· omyl na strane zákazníka pri objednávaní tovaru

· opotrebovanie alebo spotreba tovaru spôsobené obvyklým používaním alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti)

· pre vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny

· tovar dodaný k objednávke ako darček

4. Ak uplatníte právo z vady predaných výrobkov a tovaru riadnym spôsobom, bude reklamácia vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok III

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1. V prípade záujmu o reklamáciu nášho tovaru tak učiňte bezprostredne po zistení vady.

2. Reklamáciu ako koncový zákazník uplatníte priamo v predajni alebo v e-shope, kde ste tovar zakúpili. Je potrebné predložiť doklad o zaplatení a postupovať v súlade s reklamačným poriadkom danej predajne alebo e-shopu.

3. Ako koncový zákazník alebo obchodník, ktorý zakúpil tovar priamo od TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o., nás bezodkladne informujte o uplatnení reklamácie:

4. V prvotnej informácii o uplatnení reklamácie (cez e-shop, e-mailom alebo poštou) uveďte:

5. Na uplatnenú reklamáciu sme povinní reagovať do 24 hodín s informáciou o zahájení reklamačného konania.

6. Pre zdarné vyriešenie reklamácie Vás žiadame o potrebnú súčinnosť.

7. V prípade oprávnenej reklamácie máte právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemáte nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o. nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jej strane (pokiaľ zo strany zákazníka nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv).

Článok IV

Postup uplatnenia reklamácie

Právo z vady (reklamácie) musí byť uplatnené v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

1. Poškodený balík

· V prípade viditeľného poškodenia balíka alebo tovaru v ňom, ste oprávnení zásielku neprevziať. V prípade prevzatia zásielky ste povinní spísať protokol o poškodení (formulár má k dispozícii vodič dopravnej spoločnosti). Následne je nutné nám do 24 hodín od prevzatia zásielky poskytnúť podklady pre reklamáciu, aby sme mohli riešiť reklamáciu s dopravnou spoločnosťou. Nejasné či chýbajúce podklady alebo ich oneskorené zaslanie, potrebné pre začatie konania o reklamácii, môžu byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.

2. Poškodený tovar

· V prípade prevzatia zásielky, na ktorej nebolo poškodenie obsahu zjavné, postupujte obdobne ako u poškodenej zásielky (okrem potvrdenia protokolu o poškodení zo strany vodiča dopravnej spoločnosti).

3. Skrytá vada tovaru

· Vadu prejavenú neskôr reklamujte bezprostredne po jej zistení.

· Pre preukázanie vady výrobku Vás môžeme požiadať o spätné zaslanie chybného výrobku. Pri spotrebe viac ako ¼ výrobku nemusí byť reklamácia uznaná.

· V prípade, že výrobok nenapĺňa Vaše očakávania ohľadne účinnosti, nemusí byť reklamácia akceptovaná. Budeme však hľadať spôsob, ako vo Vašich podmienkach fungovanie výrobku zabezpečiť, prípadne ako účinnosť dosiahnuť prostredníctvom iných výrobkov.

4. Nezhoda medzi objednávkou, faktúrou a/alebo dodanými výrobkami a tovarom

· Pred ohlásením nezhody medzi objednávkou a dodaným tovarom zistite, či Vám boli doručené všetky balíky. Zásielky s viacerými balíkmi sú označené na balíkoch formou "číslo balíka / celkový počet balíkov".

· V prípade nedoručenia niektorého z balíkov alebo nedoručenia objednávky do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky nás bezodkladne informujte.

· V prípade nezhody spôsobenej iným dôvodom než nedoručením balíka, nás okamžite kontaktujte telefonicky alebo e- mailom a dohodneme následný postup riešenia reklamácie.

Článok V

Spôsoby riešenia reklamácie

V prípade oprávnenej reklamácie je Vašim právom, aby sme tovar bezplatne a neodkladne uviedli do stavu zodpovedajúceho Vašim požiadavkám a dojednali nápravu jedným z nasledovných spôsobov:

· V prípade výskytu odstrániteľnej vady má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o. je povinná vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

· Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, môže zákazník požadovať výmenu tovaru (na želanie zákazníka možno vymeniť za akýkoľvek tovar). Pokiaľ nie je výmena tovaru možná, môže zákazník od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru.

· V prípade neodstrániteľnej vady má zákazník právo na výmenu tovaru, odstúpenie od zmluvy a vrátenie ceny za tovar, alebo poskytnutie primeranej zľavy z ceny tovaru.

· V prípade zamietavého stanoviska na reklamáciu Vás budeme písomne ​​(e-mailom alebo poštou) informovať, vrátane zdôvodnenia zamietnutia reklamácie (ukončenia reklamačného konania).

Článok VI

Záverečné ustanovenie

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 14. 8. 2019.

Výhody registrácie