Reklamačný poriadok

Preambula

Reklamačný poriadok upresňuje postup v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti TIERRA VERDE SLOVAKIA (predávajúceho) zachovania vysokej kvality a bezchybnosť ponúkaného tovaru vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod na uplatnenie práv zodpovednosti závady predávaného tovaru.

Všetky reklamácie, vrátane neoprávnených, sa predávajúci snaží (ak je to možné) riešiť k spokojnosti kupujúcich.

  Článok I: Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

  1. V prípade vád nášho tovaru a nutnosti jeho reklamácie tak urobte bezprostredne poistenie vady zbožia.
  1. Kupujúci, ktorý je zaregistrovaný v našom e-shope, reklamáciu uplatňuje po prihlásení do svojho účtu. V záložke MOJE REKLAMÁCIE vyberie objednávku a potom vyplní tieto polia:
  1. Neregistrovaný kupujúci môže reklamáciu uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
  1. Nauplatnenú reklamáciu bude predávajúci reagovať do 3 pracovných dní sinformácií o začatí reklamačného konania.
  1. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie, kde uvedie dátum prijatia reklamácie, jej obsah, a predovšetkým požadovaný spôsob vybavenia zo strany kupujúceho.
  1. Prezdiarne vyriešenie reklamácie je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu opotrebnú súčinnosť.
  1. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, najmä poštovného vnutnej výške.

  Článok II: Spôsoby riešenia reklamácie

  V prípade oprávnenej reklamácie je právom kupujúceho, aby predávajúci tovar bezplatne a bezodkladne uviedol dostavu zodpovedajúceho požiadavkám kupujúcehoajednal nápravu jedným z nasledujúcich spôsobov:

  Článok III: Prevencia

  1. Pri zadávaní objednávky tovaru je nutné, aby kupujúci pred odoslaním objednávky skontrolovali jej obsah.
  1. Pri používaní výrobkov TIERRA VERDE je nutné, aby kupujúci venovali dostatočnú pozornosť odporúčaniu na používanie, ktoré je uvedené na obale výrobku, v príbalových letákoch alebo na webových stránkach predávajúceho. V prípade nejasností ohľadom použitia výrobku kontaktujte predávajúceho na e-maile info@tierraverde.sk alebo telefonicky na čísle +421 911 919 683.

  Článok IV: Základné podmienky reklamácie

  1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  1. Závadu nedá považovať:
  1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u zakúpeného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Pri spotrebnom tovare však len v prípade, ak však nie je na tovare uvedený dátum spotreby. Pokiaľ dátum spotreby uvedený je lehota sa skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.
  1. Ak uplatní kupujúci právo zvadného plnenia riadnym spôsobom, bude reklamácia vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak nebude s kupujúcim dohodnutá lehota dlhšia.

  Článok V: Záverečné ustanovenia

  Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

  Tento reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok nadobúda platnosť dňa 22. 5. 2024.

  Výhody registrácie